höfats Bioetanol Flytande Bränsle

För SPIN (biobrännare) 900 & 1200

Version: Förpackning med 6 st

Leverans till Sverige är inte möjligt.

Egenskaper och fördelar

 • Tillverkad av förnybara råvaror
 • Sot-, rök- och luktfri
 • Mycket sparsam

Artikelnr.: HÖF-00525, Innehåll: 6 l, EAN: 4064251005258

Beskrivning

Det hållbara flytande bränslet bioetanol från höfats för fyllning av SPIN 900 & SPIN 1200 bordseldar.

Typ av produkt: Eldar av glas, Ved och bränslen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för höfats Bioetanol Flytande Bränsle

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder