Essentiq Lime & Pear Rumspray, 125 ml

Fruktig doft för välbefinnande i ditt hem

227 kr

(1.816 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 125 ml

Bara 9 styck kvar på lager

Leverans senast onsdag, 24. juli om du beställer senast fredag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Söt och fräsch
 • Bra dosering
 • Perfekt för vardagsrum, badrum och toalett
 • Perfekt för resor

Artikelnr.: XEC-ESS-8052, Innehåll: 125 ml, EAN: 3830059800378

Beskrivning

Det första doftmolnet, huvudnoten, ger sötman av päron och fräschheten av lime till ditt hem. Med hjärtnoten stiger doften av nektarinblommar och vit jasmin från djupet av basnoten av muskotnöt.

Användning: Doseras i rumsluften, spraya på en potpourri eller en doftpåse.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Sprayhuvudet är tillverkat av återvunnet aluminium.

Doftpyramid:

 • Huvudnot: päron, lime
 • Hjärtnot: nektarinblomma, vit jasmin
 • Basnot: muskotnöt

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser
 • 82 % Alkohol
 • 3 % Vatten
 • Parfum (Fragrance)
 • Coumarin
 • Limonene
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Essentiq Lime & Pear Rumspray

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder