Farfalla Fjälltall wkbA

Idealisk som bastuolja

88 kr

(17.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5ml

Leverans senast torsdag, 28. september om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Skyddar och stärker
 • Ger motståndskraft och vitalitet
 • Optimal för luftrening

Artikelnr.: XEC-FAR-xxlatsb5, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534013277

Beskrivning

Bergtallen växer på de högsta bergssluttningarna nära trädgränsen, där den har anpassat sig till de svåra levnadsförhållandena på dessa höjder och trotsar hårda vinterstormar. Dessa egenskaper gäller även för den eteriska oljan. Den skyddar, stärker och står för motståndskraft och vitalitet. Bergsgranskärnan från Wild Collection är idealisk för luftrening och bastu.

Endast de bästa är tillräckligt bra. De eteriska oljorna från Farfalla är 100 % naturliga och nästan alla kommer från ekologisk odling, demeterodling eller från rättvisemärkt ekologisk vild insamling (FairWild). De väldoftande råvarorna kommer från länder runt om i världen. Av miljö- och kvalitetsskäl utvinns den eteriska oljan där växten växer och skördas. Alla naturliga dofter är inte standardiserade, så varje eterisk olja från en ny skörd kan bli något annorlunda.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • pinus mugo pumilio
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om Farfalla Fjälltall wkbA

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Fjälltall wkbA

Liknande produkter: