Farfalla Rökelse Arabia wkbA, 5 ml

Rengörande och lugnande

155 kr

(31.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Kontrollerad ekologisk odling
 • Från vild samling
 • Kryddig doft

Artikelnr.: XEC-FAR-xxweihab, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011310

Beskrivning

Den kryddiga doften har speciella renande egenskaper som var kända i alla kulturer och som fortfarande används i kyrkor, tempel och ritualer. Frankincense är lämplig för meditation och lugna stunder, den är jordnära och ger ett lugnande lugn. Inom hudvård används eterisk olja av rökelse ofta för rynkor och hud som saknar energi.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk odling eller demeterodling eller från rättvisemärkta, ekologiska vilda insamlingar (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • boswellia carterii (frankincense)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Rökelse Arabia wkbA

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder