Essentiq Grapefruit Rumspray, 125 ml

Somrig citrusdoft för ditt hem

257 kr

(2.056 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 125 ml

Leverans senast måndag, 01. juli om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Bara 4 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Fruktigt blommig
 • Bra att dosera
 • Perfekt för vardagsrum, badrum och toalett

Artikelnr.: XEC-ESS-8051, Innehåll: 125 ml, EAN: 3830059800361

Beskrivning

Magin av myskgyckelblomma och tonköna finns i basnoten, som avger en fruktigt blommig doft. Produkten ger med sin huvudnot sicilianska grapefrukt-, apelsin- och citronlundar, följt av den klara men diskreta blommiga doften av viol, rosor och geranium i hjärtnoten.

Applicering: Doseras in i rumsluften, spraya på en potpourri eller doftpåse.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Sprayhuvudet är tillverkat av återvunnen aluminium.

Doftpyramid:

 • Huvudnot: apelsin, citron, grapefrukt
 • Hjärtnot: viol, ros, geranium
 • Basnot: myskgyckelblomma, tonkaböna

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Typ av produkt: Rumsdofter
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Essentiq Grapefruit Rumspray

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder