Farfalla Ekologisk Bergamott, 10 ml

Den naturliga essensen från citrusfrukten

143 kr 179 kr -20%

(14.300 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 10 ml

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Underbart syrlig-söt doft
 • Kallpressad
 • För rumsdoft & aromaterapi

Artikelnr.: XEC-FAR-xxbergab, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010115

Beskrivning

Bergamott växer i intensivt solkyssta regioner i Italien. Farfallas eteriska olja kommer från ett litet kooperativ som kallpressar citrusskalet för att producera en utsökt ekologisk olja. Dess fruktiga, syrliga men ändå söta arom är särskilt behaglig och idealisk för användning som rumsdoft och aromaterapi.

OBS: Bergamottolja har en stark fotosensibiliserande effekt, använd inte i solen och använd framför allt inte outspädd!

 • Ursprung: Italien
 • Växtdel: skal
 • Utvinningsmetod: Kallpressning
 • Botaniskt namn: Citrus aurant. bergamia
Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Ekologisk Bergamott

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder