Farfalla Neroli 10% (Apelsinblomma)

En magisk doft

166 kr

(33.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast fredag, 01. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Bästa kvalitet från konventionell odling
 • Ångestlindrande och avslappnande
 • Perfekt för torr hud

Artikelnr.: XEC-FAR-xxnero10s, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534012935

Beskrivning

Att vandra i en blommande citrusodling är en oförglömlig upplevelse. Det är nästan magiskt hur den intensiva blomdoften kan förföra sinnena. Neroli, den eteriska oljan från apelsinblommor, vädjar till själens djupa områden, hjälper till att slappna av, släpper rädslor och anses vara mycket lugnande. En utmärkt eterisk olja för vård av torr, känslig hud.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk odling eller demeterodling eller från rättvisemärkta, ekologiska vilda insamlingar (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol
 • Citrus aurantium bigaradia
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Neroli 10% (Apelsinblomma)

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder